Rozeznanie rynku na podręczniki

Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. realizuje projekt „Profesjonalne kadry dla turystyki okołomedycznej – szkolenie pracowników sektora wysokiej szansy w zachodniopomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Zapraszamy Państwa do przedstawienia kalkulacji kosztów na niżej wymienioną usługę, zgodnie z załącznikami:

Rozeznanie rynku
Załącznik 1
Załącznik 2