Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja prowadzona jest w całym regionie w trybie ciągłym, przez cały okres trwania projektu (do czasu wykorzystania limitu miejsc).

Komplet dokumentów rekrutacyjnych:
I. Regulamin uczestnictwa w Projekcie (pobierz)

II. Umowa szkoleniowa (wypełniana przez pracowników Biura Projektów) wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pobierz)
Załącznik nr 3a – Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy) (pobierz)
Załącznik nr 3b – Oświadczenie przedsiębiorcy o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy) (pobierz)
Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (pobierz)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (pobierz)
Załącznik nr 7 – Delegacja na szkolenie Uczestnika Projektu dla pracownika (pobierz)
Załącznik nr 8 – Delegacja na szkolenie Uczestnika Projektu dla kadry kierowniczej (pobierz)
Załącznik nr 9 – Zaświadczenie o zatrudnieniu (pobierz)
Załącznik nr 10 – Zaświadczenie o posiadaniu jednostki organizacyjnej (jeśli dotyczy) (pobierz)
Załącznik nr 11 – Oświadczenie dotyczące składania rocznych sprawozdań finansowych (pobierz)

Wszystkie dokumenty dostępne są również w Biurze Projektu.

Osobna rekrutacja prowadzona będzie dla osób z kadry kierowniczej (dot. Modułu IV) – jako kryterium przyjmuje się skierowanie przynajmniej 1 osoby z każdego przedsiębiorstwa / firmy delegującej swoich pracowników.