Nabór na stanowisko: Specjalista do spraw rozliczeń finansowych

Szczecińskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie informuje
o możliwości składania ofert na stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

   SPECJALISTA DO SPRAW ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Wymagania dotyczące stanowiska:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w realizacji projektów PO KL,
 • znajomość obowiązujących wytycznych,
 • biegła obsługa komputera (m.in. pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

Do obowiązków należeć będzie m.in.:

 1. Prowadzenie Biura Projektu,
 2. Współpraca w zakresie prawidłowego rozliczenia Projektu z Koordynatorem Projektu,
 3. Sprawdzanie (przedkładanych przez Koordynatora Projektu) dowodów księgowych pod kątem:
 • Rachunkowym – czy dane liczbowe na dokumencie są prawidłowo obliczone rachunkowo, zgodnie z działaniami matematycznymi,
 • Formalno-prawnym – poprawności wystawienia dowodu oraz jego opisu,
 • Opatrzenia własnoręcznym podpisem przez uprawnione osoby (zgodnie z kartą wzorów podpisów przypisaną do Projektu),
 1. Stwierdzanie jako osoba upoważniona, że właściwe osoby dokonały kontroli merytorycznej, rachunkowej i formalnej w sposób poprawny i wymagany,
 2. Monitorowanie postępu finansowego Projektu dotyczącego wydatków związanych z Projektem,
 3. Sprawdzanie poniesionych wydatków pod względem ich kwalifikowalności dla danego Projektu                  –  w oparciu o obowiązujące wytyczne,
 4. Sporządzanie i aktualizacja (we współpracy z Koordynatorem Projektu) planów płatności i prognoz wydatków dotyczących Projektu,
 5. Przygotowanie (we współpracy z Koordynatorem Projektu) do Instytucji Pośredniczącej: sprawozdań, rozliczeń finansowych Projektu w części finansowo-księgowej, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
 6. Przygotowanie Wniosku o płatność w części finansowej oraz załączników finansowych do tego Wniosku,
 7. Zapewnienie terminowej realizacji płatności zobowiązań wynikających z realizacji Projektu,
 8. Prowadzenie archiwizacji dokumentacji księgowej dotyczącej Projektu,
 9. Finansowe rozliczenie Projektu,
 10. Organizacja i przeprowadzanie promocji Projektu zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego,
 11. Przygotowanie i zamieszczanie w prasie ogłoszeń, zgodnie z zapisami wniosku projektowego,
 12. Dystrybucja materiałów promocyjnych w instytucjach i miejscach pozwalających dotrzeć                           do potencjalnych uczestników projektu,
 13. Stworzenie treści ogłoszeń oraz profesjonalna obróbka graficzna ogłoszenia, materiałów promocyjnych i informacyjnych projektu,
 14. Przygotowanie treści materiałów multimedialnych,
 15. Negocjowanie stawek za wykonywane usługi promocyjne przez firmy zewnętrzne,
 16. Zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych,
 17. Do zadań należy także:
  1. Udzielanie informacji o Projekcie – telefonicznie, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
  2. Bieżące przygotowanie informacji o Projekcie na stronę www, we współpracy z informatykiem oraz personelem Projektu,
  3. Odpowiedzialność za sprawozdawczość zewnętrzną (PEFS),
  4. Opracowanie we współpracy z Koordynatorem Projektu dokumentów rekrutacyjnych,
  5. Przeprowadzanie we współpracy z Koordynatorem Projektu rekrutacji uczestników.

Oferujemy:

Ciekawą pracę w młodym i sympatycznym zespole,

Możliwość rozwoju zawodowego przy realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych i nie tylko,

Współpracę na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu,

Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania.

 

 

Oferty (CV i list motywacyjny) należy składać na adres e-mail:

 

rekrutacja-projekty@sce.com.pl

 

 

Prosimy o dopisane klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.