Nabór na stanowisko: Kierownik Projektu

 

Szczecińskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie informuje
o możliwości składania ofert na stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

KIEROWNIK PROJEKTU

Wymagania dotyczące stanowiska:

–         wykształcenie wyższe,

–         doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,

–         doświadczenie w realizacji projektów PO KL,

–         znajomość  obowiązujących wytycznych,

–         biegła obsługa komputera (m.in. pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,

–         dyspozycyjność,

–         dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Do obowiązków należeć będzie m.in.:

 • Organizacja, zarządzanie i nadzór nad Biurem Projektu,
 • Nadzorowanie i kontrolowanie nad rzeczowo – finansową realizacją Projektu zgodną z założeniami wniosku aplikacyjnego oraz umową o dofinansowanie,
 • Monitorowanie i kontrola postępu Projektu na poziomie strategicznym,
 • Dbanie o udokumentowanie wydatków związanych z realizowanym zadaniem w zakresie sprawdzenia pod kątem merytorycznym wszystkich faktur oraz innych równoważnych dokumentów księgowych,
 • Kontrolowanie i monitorowanie kwalifikowalności ponoszonych kosztów,
 • Nadzorowanie i kontrolowanie wydatków zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami     (co do wielkości kosztów oraz czasu ich ponoszenia),
 • Nadzorowanie prawidłowego oznaczenia wszystkich dokumentów przy realizacji Projektu (umieszczania logotypów, numeru umowy oraz innych wymaganych treści stosownych dla danego dokumentu),
 • Koordynowanie procesu ustanawiania zabezpieczeń prawidłowej realizacji we wskazanej i wymaganej w umowie formie,
 • Nadzorowanie prowadzonej przez księgowego odrębnej ewidencji księgowej oraz rachunku bankowego dla Projektu,
 • Wykonywanie, koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych ze stosowaniem wymogów konkurencyjności w zakresie dokonywania zakupów w ramach realizowanego Projektu,
 • Prawidłowe przygotowanie wymaganych sprawozdań do właściwej Instytucji Pośredniczącej                       w wymaganych i obowiązujących terminach,
 • Uzgadnianie i przekazywanie w formie pisemnej informacji o dokonywanych zmianach w Projekcie               z Instytucją Pośredniczącą,
 • Zapewnianie warunków do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów,
 • Monitorowanie i nadzorowanie prawidłowego procesu promocji Projektu,
 • Zapewnianie aby dokumenty powstałe przy realizacji Projektu były opiniowane i sprawdzane                   pod względem formalno – finansowym przez Specjalistę ds. administracyjno – finansowych,
 • Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem dokumentów wynikających z realizacji Projektu,
 • Po zakończeniu realizacji zadania przekazanie całej dokumentacji dot. Projektu do archiwizacji,
 • Rozliczenie projektu,
 • Przekazanie niezbędnych dokumentów i informacji w celu dokonania analizy ewaluacyjnej projektu,
 • Opracowanie we współpracy ze Specjalistą ds. administracyjno – finansowych Projektu dokumentów rekrutacyjnych,
 • Przeprowadzanie we współpracy ze Specjalistą ds. administracyjno – finansowych Projektu rekrutacji uczestników.

Oferujemy:

Ciekawą pracę w młodym i sympatycznym zespole,

Możliwość rozwoju zawodowego przy realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych,

Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania.

 

Oferty (CV i list motywacyjny) należy składać na adres e-mail:

rekrutacja-projekty@sce.com.pl

 

Prosimy o dopisane klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.